Veelgestelde vragen

Ons gezamenlijke zonneproject is nog in ontwikkeling: de uitgangspunten en getallen die hieronder worden genoemd zijn nog niet definitief, maar al wel redelijk nauwkeurig. Meer informatie over voorwaarden, kosten en voorinschrijving zal de aankomende weken volgen.

Dat kan om verschillende redenen:
 • je vindt een duurzame wereld en duurzame energie belangrijk, en ondersteunt daarom het initiatief van Kramp;
 • je wilt samen met de andere collega’s profiteren van het financiële rendement van de investering;
 • je wilt graag lokale en regionale duurzame initiatieven stimuleren;
 • je wilt energie op laten wekken met zonnestroomdelen, maar ze passen niet op je eigen dak, óf je wilt maar een beperkte investering doen (bijv. maar 1 Zonnestroomdeel);
 • je wilt wel de lusten, maar niet de lasten van zonnepanelen, want je wordt volledig ontzorgd.
Een Zonnestroomdeel is een certificaat (aandeel) waarmee je investeert in de installatie. Gedurende de looptijd van het project keert de coöperatie de jaarlijkse winst op het project uit aan de deelnemers, naar rato van deelname (=aantal Zonnestroomdelen). Deelnemers investeren elk in minimaal 1 Zonnestroomdeel. Ter vergelijking: de waarde en energieopbrengst van een Zonnestroomdeel staat ongeveer gelijk aan de waarde van 1,3 keer een standaard zonnepaneel.
Je koopt een zonnestroomdeel voor €250.
De prijs is gebaseerd op alle kosten die gemaakt moeten worden om het aanvangsbedrag van de investering te kunnen dekken en het gekozen instapniveau om deel te nemen. We gaan hierbij uit van:
 • Investering in de zonnepaneleninstallatie;
 • Aansluitkosten en projectkosten;
 • Bijkomende kosten voor de coöperatie (website, verzekeringen, notariële kosten etc.).
De kosten voor een Zonnestroomdeel zullen €250 bedragen. Gedurende de looptijd (=16 jaar) van het project keert de coöperatie de jaarlijkse winst op het project uit aan de deelnemers, naar rato van deelname (=aantal Zonnestroomdelen). We verwachten een uitkering van ruim €25 per jaar. Dit betekent dat je inleg in ongeveer acht tot tien jaar is terugverdiend, daarna levert de deelname geld op. Je komt daarmee op een rendement tussen 6% en 7%, voor zover er zich geen onverwachte omstandigheden voordoen.
   Alle medewerkers werkzaam in Nederland met een arbeidscontract (dus ook een jaarcontract) bij Kramp Nederland, Kramp Groep, Kramp Metaal of INDI (tijdelijk of vast) kunnen meedoen.
   Helaas is het niet mogelijk om deel te nemen aan dit initiatief als je geen arbeidscontract bij Kramp hebt (bijv. ZZP-er).
Het woonadres hoeft niet in Nederland te zijn.
Later instappen (en investeren) kan alleen als een bestaand coöperatielid de Zonnestroomdelen aanbiedt aan de coöperatie (bijvoorbeeld omdat de medewerker Kramp verlaat). De coöperatie zal een wachtlijst van geïnteresseerden bijhouden en indien er Zonnestroomdelen worden aangeboden door een vertrekkend lid dan zullen deze het eerst worden aangeboden aan de langst wachtende gegadigde. Precieze voorwaarden hiervoor moeten nog worden vastgesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de coöperatie.
Niets, u blijft gewoon lid en profiteren van het rendement. Geef uiteraard wel uw nieuwe adres door aan de coöperatie.
Dan gebeurt er niets, tenzij de deelnemer zelf de deelname zou willen stoppen. Neem dan contact op met de coöperatie voor aanbieden van jouw Zonnestroomdelen aan geïnteresseerden. Precieze voorwaarden hiervoor moeten nog worden vastgesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de coöperatie.
Je kunt ze dan gewoon houden, maar je kunt ze ook verkopen. Neem dan contact op met de coöperatie voor aanbieden van jouw Zonnestroomdelen aan geïnteresseerden. Precieze voorwaarden hiervoor moeten nog worden vastgesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de coöperatie.
Nee. De opgewekte stroom wordt primair afgenomen door Kramp. Kramp betaalt daarvoor een jaarlijks huurbedrag aan de coöperatie dat zij anders aan de externe stroomleverancier zou betalen. Naar verwachting zal Kramp het grootste deel van de stroomproductie in gebouw nummer 39 zelf gebruiken. Op zaterdag en zondag, en door de week buiten de werktijden, wordt er ook stroom geproduceerd, dit bedraagt ongeveer 30% van de totale opgewekte stroom. Als er stroom 'over' is, dan zal dit aan het net teruggeleverd worden, waarvoor Kramp een vergoeding krijgt die in het jaarlijks huurbedrag is opgenomen en waarvoor de coöperatie Garanties van Oorsprong ontvangt.
Als er minder stroom wordt opgewekt, dan zal het rendement lager liggen. Dit resulteert in een lagere uitkering. Het risico daarop ligt bij de deelnemer, maar wordt beperkt door de selectie van een goede leverancier, een onderhoudscontract en een prestatiegarantie. Op de zon hebben we helaas geen invloed.
Door de jaarlijkse uitkering die door de coöperatie per Zonnestroomdeel wordt verstrekt. De uitkering is afhankelijk van de bruto inkomsten (huur, SDE+-subsidie en Garanties van Oorsprong) minus de bruto uitgaven (onderhoud, verzekering, administratie en vastrecht). Over de bruto winst betaalt de coöperatie vennootschapsbelasting. Wat resteert is de netto winst die over de deelnemers naar rato van deelname verdeeld wordt.
De leden van de coöperatie. Het eerste en tijdelijke bestuur is opgericht door de werkgroep Energized by Kramp en bestaat uit drie medewerkers van Kramp. De coöperatie vertegenwoordigt alle leden en vormt een eigen identiteit. De medewerkers van Kramp die lid worden van de coöperatie kiezen later op de eerste ledenvergadering zelf het bestuur van de coöperatie. Bestuurders hoeven geen lid te zijn van de coöperatie, maar kunnen ook op hun kwaliteiten gekozen worden. AGEM ondersteunt het bestuur.
AGEM staat voor Achterhoekse Groene Energiemaatschappij. AGEM is 5 jaar geleden opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten en is leverancier van lokale Achterhoekse groene energie aan zowel huishoudens als bedrijven. Maar daarnaast stimuleert, begeleidt en ontwikkelt AGEM voor particulieren en bedrijven o.a. zonnepanelenprojecten zoals een plaatselijk zonnepark of een groot zonnedak. AGEM ondersteunt met hun kennis en kunde onze coöperatie en Kramp, om er een succesvol project van te maken. De ervaring van AGEM gebruiken we ook tijdens de exploitatie (levensduur van het project). Meer informatie over AGEM vind je op hun website.
Het grootste verschil is dat bij zonnepanelen op je eigen dak de opgewekte stroom met je eigen stroomverbruik wordt verrekend. Je moet daarnaast zelf alles organiseren zoals de aankoop, het onderhouden en verzekeren. Bij deelname aan dit Kramp-project wordt de opgewekte stroom verbruikt door Kramp en wordt de aankoop, het onderhoud en de verzekering van de panelen voor je geregeld.
Ja. Veel risico's worden beperkt door bijvoorbeeld verzekeringen, de keuze voor een goede leverancier en goede afspraken met Kramp over de jaarlijkse huurprijs die afhankelijk wordt gesteld van de marktprijs voor elektriciteit. Maar er kunnen zich altijd calamiteiten voordoen die niet te verzekeren zijn, zoals het faillissement van een betrokken partij. Ook het aantal zonuren per jaar kunnen we niet garanderen, maar dit is vrij goed voorspelbaar en behoorlijk stabiel.
SDE+ subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) is een financiële steun vanuit de Nederlandse overheid die een bedrijf kan ontvangen voor het opwekken van duurzame energie met bijvoorbeeld zonnepanelen. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt voor een periode van 16 jaar en is inmiddels al aan Kramp toegekend. Voor elke kWh die de installatie opwekt ontvangt de coöperatie een bedrag (in ons geval ongeveer 6 cent per kWh). Deze subsidie levert ongeveer 2/3 van de inkomsten.
Jazeker, in dat geval bied je ze aan de coöperatie aan tegen de huidige waarde. Dat kun je doen door contact op te nemen met de coöperatie. Precieze voorwaarden hiervoor moeten nog worden vastgesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de coöperatie.
Ja dat kan, er zijn geen beperkingen als je thuis al zonnepanelen hebt of al aan andere projecten meedoet. Ook heeft deelname geen invloed op je energiecontract met bijvoorbeeld Nuon, Essent of GreenChoice.
Dit kan niet per Zonnestroomdeel maar wel voor het hele PV-systeem. De opbrengst van de zonnepanelen wordt continue bijgehouden en is via internet live te volgen voor alle deelnemers. Daarnaast zullen we regelmatig maar zeker elk jaar de productie bekend maken.
Vanaf de eerste dag dat de subsidieverstrekking ingaat. Dat zal enkele weken na inbedrijfstelling zijn.
De inleg van kapitaal is niet BTW-plichtig. De activiteiten van de coöperatie zijn wel BTW-plichtig. Over de opbrengst moet BTW worden afgedragen. Over uitgaven, zoals de investering, kan BTW worden verrekend.
Als je deelneemt word je automatisch lid van de coöperatie die de Zonnestroomdelen uitgeeft. De rechtsvorm waarvoor gekozen is, is een coöperatie U.A. Deze afkorting staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Hiermee zijn alle coöperatieleden uitgesloten van aansprakelijkheid in geval van een eventueel financieel tekort van de coöperatie. Bestuurders van de coöperatie zijn alleen verantwoordelijk bij wanbestuur. In het onwaarschijnlijke geval dat de coöperatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen, kan de coöperatie in het slechtste scenario failliet gaan. Het is dan aan een curator wat te doen. Aannemelijk is dat dan een rechtsopvolger gezocht wordt. U kunt als deelnemer nooit meer dan de waarde van uw Zonnestroomdeel kwijt zijn.
Ja, certificaten voor Zonnestroomdelen worden gezien als vermogen, net als spaargelden en aandelen. Indien het totaalvermogen van spaargelden, aandelen en certificaten een waarde van € 30.000 (partners € 60.000) overstijgt, ben je verplicht dit aan te geven in box 3.
Kramp is de primaire afnemer van de opgewekte stroom. Op zaterdag en zondag, en door de week buiten de werktijden, wordt er ook stroom geproduceerd, dit bedraagt ongeveer 30% van de totale opgewekte stroom. Deze stroom zal aan het net worden geleverd waarvoor de coöperatie “groene stroom certificaten” ontvangt.
 • Kramp wil waar mogelijk verduurzamen en wil haar medewerkers graag betrekken bij deze doelstelling;
 • Het inzetten van zonne-energie past in dat beleid;
 • De productie van zonne-energie levert ook een financieel voordeel op voor Kramp in de zin van reductie van lagere energiebelasting en energietransportkosten. Kramp wil dit voordeel delen met haar medewerkers door hen de mogelijkheid te bieden te participeren in dit solar-initiatief.
Dan eindigt het project. Het opstalrecht van de coöperatie wordt dan tevens beëindigd en Kramp wordt de nieuwe eigenaar van de zonnestroominstallatie.